Шимтгэл
  • Арилжааны шимтгэл
  • Орлогын шимтгэл
  • Зарлагын шимтгэл
Төрөл
Шимтгэл
Тайлбар
Авах
0.20%Криптовалют худалдан авах захиалга өгсөн хэрэглэгчийн захиалгыг “Авах захиалга” гэж ойлгоно. Авах захиалга биелсэн тохиолдолд арилжааны шимтгэлийг худалдан авсан криптовалютаас суутгана.
Зарах
0.20%Криптовалют худалдах захиалга өгсөн хэрэглэгчийн захиалгыг “Зарах захиалга” гэж ойлгоно. Зарах захиалга биелсэн тохиолдолд арилжааны шимтгэлийг худалдсан дүнд ноогдох төгрөг болон суурь валютаас нь суутгана.